การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏบัติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 Intensive Review of Internal Medicine

จัดโดย มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระยะเวลา : วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจีกายน 2562 สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รูปแบบ : Lectures, Meet-The-Experts, Workshops ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ ได้ในหน้าแรก