ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด งาน RCPT 2022

ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน (ต่อยอด) กองอายุรกรรม ในงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประจำปี 2565