คลินิกนอกเวลา

คลินิกนอกเวลา โรงเพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ