ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0-2354-9085
0-2644-7471