โครงสร้างบุคลากร

พ.อ. เจษฎา อุดมมงคล

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม

แผนก : ประสาทวิทยา

พ.อ. อำนาจ ชัยประเสริฐ

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

แผนก : โรคไต

พ.อ. ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน

รอง ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : พิษวิทยา

พ.อ. ผศ. กิตติ บูรณวุฒิ

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : เวชพันธุศาสตร์

พ.อ. กฤษณ์ อุปัชฌาย์

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ

พ.อ.หญิง รศ. สุมาภา ชัยอำนวย

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม และ ประธานวิชาการ

แผนก : โรคข้อและรูมาติสซั่ม

พ.ท. วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤต

พ.ท. รศ. ศักรินทร์ จิรพงศธร

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ

พ.ท. คามิน หริณวรรณ

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ