โครงสร้างบุคลากร

พ.อ. วานิช ปิยนิรันดร์

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ

พ.อ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

แผนก : ภาควิชาอายุรศาสตร์

พ.อ. อำนาจ ชัยประเสริฐ

ประธานวิชาการกองอายุรกรรม

แผนก : โรคไต

พ.อ. เจษฎา อุดมมงคล

รองผู้อำนวยการ กองอายุรกรรม

แผนก : ประสาทวิทยา

พ.อ. ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : พิษวิทยา

พ.อ. ผศ. กิตติ บูรณวุฒิ

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม / รอง หน. ภาควิชาอายุรศาสตร์

แผนก : เวชพันธุศาสตร์

พ.อ. กฤษณ์ อุปัชฌาย์

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ

พ.อ.หญิง รศ. สุมาภา ชัยอำนวย

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคข้อและรูมาติสซั่ม

พ.ท. วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤต

พ.ต ศักรินทร์ จิรพงศธร

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ

พ.ต. คามิน หริณวรรณ

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ