โครงสร้างบุคลากร

พ.อ.(พ) อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

แผนก : ภาควิชาอายุรศาสตร์

พ.อ.(พ) วานิช ปิยนิรันดร์

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ

พันเอก อำนาจ ชัยประเสริฐ

ประธานวิชาการกองอายุรกรรม

แผนก : โรคไต

พันเอก เจษฎา อุดมมงคล

รองผู้อำนวยการ กองอายุรกรรม

แผนก : ประสาทวิทยา

พันเอก ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองอายุรกรรม

แผนก : พิษวิทยา

พันเอก ผศ. กิตติ บูรณวุฒิ

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรมรอง / รอง หน. ภาควิชาอายุรศาสตร์

แผนก : เวชพันธุศาสตร์

พันเอกหญิงรศ. สุมาภา ชัยอำนวย

ผู้ช่วย ผอ.กองอายุรกรรม

แผนก : โรคข้อและรูมาติสซั่ม

พันเอก กฤษณ์ อุปัชฌาย์

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ

พันตรี ศักรินทร์ จิรพงศธร

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ

พันตรี คามิน หริณวรรณ

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ

พันโท วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

ผู้ช่วย ผอ. กองอายุรกรรม

แผนก : โรคทางเดินอาหารและตับ