ข่าวทั่วไป

โครงการ Genomics Thailand

ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกท่าน เป็นอาสาสมัครโครงการจีโนมิกส์ ประเทศไทย สาขากองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า รัฐบาลตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งหมด สามพันล้านรหัส (whole genome sequencing) ด้วยเทคโนโลยี NGS ให้กับอาสาสมัคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป้าหมายมุ่งศึกษา 5 กลุ่มโรคสำคัญ 1.โรคมะเร็ง 2.โรคหายาก 3.โรคเรื้อรัง 4.โรคติดเชื้อ 5.การแพ้ยา สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณตั้งโอ๋ 095-716-6074, 02-354-3984

ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกท่าน เป็นอาสาสมัครโครงการจีโนมิกส์ ประเทศไทย สาขากองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า รัฐบาลตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งหมด สามพันล้านรหัส (whole genome sequencing) ด้วยเทคโนโลยี NGS ให้กับอาสาสมัคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป้าหมายมุ่งศึกษา 5 กลุ่มโรคสำคัญ 1.โรคมะเร็ง 2.โรคหายาก 3.โรคเรื้อรัง 4.โรคติดเชื้อ 5.การแพ้ยา สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณตั้งโอ๋ 095-716-6074, 02-354-3984

2nd PMK MED Walk & Run 2020

“เดิน-วิ่ง อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Fun run ระยะเดินวิ่ง 2 km Fun run ระยะเดินวิ่ง 5 km สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/zi1LVCxgaHbEuTJV6 ชำระเงินที่ 043-802032-3 ธ. กรุงเทพ ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า" ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ pmkmed.walkandrun@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ค่าลงทะเบียน 1. ศิษย์เก่า/ปัจจุบัน ของ วพม./แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ รพ.รร.6 และครอบครัว 350 บาท 2. บุคลากร รพ.รร.6/วพม. และครอบครัว 350 บาท 3. ผู้ลงทะเบียนอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 21 และครอบครัว 350 บาท 4. บุคคลภายนอก 500 บาท https://forms.gle/Lf7A49m5DzTTB5AQ7

“เดิน-วิ่ง อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Fun run ระยะเดินวิ่ง 2 km Fun run ระยะเดินวิ่ง 5 km สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/zi1LVCxgaHbEuTJV6 ชำระเงินที่ 043-802032-3 ธ. กรุงเทพ ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า" ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ pmkmed.walkandrun@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ค่าลงทะเบียน 1. ศิษย์เก่า/ปัจจุบัน ของ วพม./แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ รพ.รร.6 และครอบครัว 350 บาท 2. บุคลากร รพ.รร.6/วพม. และครอบครัว 350 บาท 3. ผู้ลงทะเบียนอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 21 และครอบครัว 350 บาท 4. บุคคลภายนอก 500 บาท https://forms.gle/Lf7A49m5DzTTB5AQ7

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpmkneurology.com%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%2F%3Ffbclid%3DIwAR1aaBmk46QybnYbOei7AcS2JkiTu5KLLPoH8vBY6PspJusaGaZpmKyFMes&h=AT2Erei9LR0wF2CdKwbpXLH7mD7aoxrxOs9XYZt1m9TdDIEA4moxHENRtkChH5drd097LVrCCTRXgTB6mef8EsTqVH_DaAd_6-5lXuR8_yk-KoUYUhvkYZhBmZ0zWJpyHnQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1A63G_IFJjBa_gAq8np3r1rF1t299N82v4oZ_XrR5JL5mai6VNu21ZtfHYtPd_gT6miMbiHZW9BC9mcH8ExKrXaiSbmthhxEjOSVvBCQLOZll0cg43hSKUrLWGMDU16tTBT2N9sxDwjSe1Y6wHXn0bKmJJPWEOyeDKqAP52jmC4UBo1a0i_hljsok

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpmkneurology.com%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%2F%3Ffbclid%3DIwAR1aaBmk46QybnYbOei7AcS2JkiTu5KLLPoH8vBY6PspJusaGaZpmKyFMes&h=AT2Erei9LR0wF2CdKwbpXLH7mD7aoxrxOs9XYZt1m9TdDIEA4moxHENRtkChH5drd097LVrCCTRXgTB6mef8EsTqVH_DaAd_6-5lXuR8_yk-KoUYUhvkYZhBmZ0zWJpyHnQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1A63G_IFJjBa_gAq8np3r1rF1t299N82v4oZ_XrR5JL5mai6VNu21ZtfHYtPd_gT6miMbiHZW9BC9mcH8ExKrXaiSbmthhxEjOSVvBCQLOZll0cg43hSKUrLWGMDU16tTBT2N9sxDwjSe1Y6wHXn0bKmJJPWEOyeDKqAP52jmC4UBo1a0i_hljsok

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564 จากหัวหน้าแผนกต่อมไร้ท่อ กองอายุรกรรม รพ.รร.6 คลิกลิงค์ด้านล่าง https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pmkmedicine.com%2Fuploads%2Farticle_download%2F20200805_143441_5f2a61115c310_upload.pdf%3Ffbclid%3DIwAR08uM-vl9hKKhFgl2fwqcA-3q1s7nHJDzFf2hNmIxk6ccr2FgqRvt6CvVI&h=AT35eqtno0zrPbYDpr1_TYD8IhuIFYgql9R_z3ycTEtqraGw0Nfan2S0ZZ_qv8sIN5Xv-5pS3B0gBFpiiNEl2Kv45Tm7VQQ_9W57FVqVv4fiim_c4NBn0_-lBUm13TJZbt0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3AEqGts_YkWhKv5VFJT7OI9Id1czt1cQs7Foq_ahOzwN90KJN0eQGMx1Wa1czq0LSEtKSrgIMOmKTbjFFanW_fxGIXn6ZZcr0n8FHh1Gi_1Uunt4BJzfe_xB6WSR22XE87m9lJuUdabZSEH6tT7U6xxLxEqjZM81vjnlF1NuoAXhrSIdk3sLjunVQ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564 จากหัวหน้าแผนกต่อมไร้ท่อ กองอายุรกรรม รพ.รร.6 คลิกลิงค์ด้านล่าง https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pmkmedicine.com%2Fuploads%2Farticle_download%2F20200805_143441_5f2a61115c310_upload.pdf%3Ffbclid%3DIwAR08uM-vl9hKKhFgl2fwqcA-3q1s7nHJDzFf2hNmIxk6ccr2FgqRvt6CvVI&h=AT35eqtno0zrPbYDpr1_TYD8IhuIFYgql9R_z3ycTEtqraGw0Nfan2S0ZZ_qv8sIN5Xv-5pS3B0gBFpiiNEl2Kv45Tm7VQQ_9W57FVqVv4fiim_c4NBn0_-lBUm13TJZbt0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3AEqGts_YkWhKv5VFJT7OI9Id1czt1cQs7Foq_ahOzwN90KJN0eQGMx1Wa1czq0LSEtKSrgIMOmKTbjFFanW_fxGIXn6ZZcr0n8FHh1Gi_1Uunt4BJzfe_xB6WSR22XE87m9lJuUdabZSEH6tT7U6xxLxEqjZM81vjnlF1NuoAXhrSIdk3sLjunVQ

Intensive Review of Internal Medicine 2562

การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาคลิกลิงค์เพื่อทะเบียนออนไลน์ก่อนหมด early registration วันที่ 30 ก.ย. 2562 นี้ https://www.pmkmedicine.com/index.php/seminar/view_detail/41

การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาคลิกลิงค์เพื่อทะเบียนออนไลน์ก่อนหมด early registration วันที่ 30 ก.ย. 2562 นี้ https://www.pmkmedicine.com/index.php/seminar/view_detail/41