ปาฐกถา สุจินต์ อุบลวัตร อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฎิบัติ ครั้งที่ 24

Practical medicine อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฎิบัติ ครั้งที่ 24 วันที่ 9-13 ตุลาคม 2566 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.pmkmedicine.com/index.php/seminar/view_detail/79