แสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รพ พระมงกุฎเกล้ากับผลงานวิจัยงาน RCPT 2022 ทั้งหมด 6 รางวัลจาก 10 รางวัลของทั้งประเทศ