อบรมในเวชปฎิบัติ โครงการร่วม พระมงกุฎเกล้า กับนครศรีธรรมราช