รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป