ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564 จากหัวหน้าแผนกต่อมไร้ท่อ กองอายุรกรรม รพ.รร.6 คลิกลิงค์ด้านล่าง https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pmkmedicine.com%2Fuploads%2Farticle_download%2F20200805_143441_5f2a61115c310_upload.pdf%3Ffbclid%3DIwAR08uM-vl9hKKhFgl2fwqcA-3q1s7nHJDzFf2hNmIxk6ccr2FgqRvt6CvVI&h=AT35eqtno0zrPbYDpr1_TYD8IhuIFYgql9R_z3ycTEtqraGw0Nfan2S0ZZ_qv8sIN5Xv-5pS3B0gBFpiiNEl2Kv45Tm7VQQ_9W57FVqVv4fiim_c4NBn0_-lBUm13TJZbt0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3AEqGts_YkWhKv5VFJT7OI9Id1czt1cQs7Foq_ahOzwN90KJN0eQGMx1Wa1czq0LSEtKSrgIMOmKTbjFFanW_fxGIXn6ZZcr0n8FHh1Gi_1Uunt4BJzfe_xB6WSR22XE87m9lJuUdabZSEH6tT7U6xxLxEqjZM81vjnlF1NuoAXhrSIdk3sLjunVQ