Certificate

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนการประชุมอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 หัวข้อ "Practical Medicine"