งานประชุมวิชาการ 5th PMK Pulmonary & Critical Care Conference จัดในวันที่ 24-25 ส.ค.62

งานประชุมวิชาการ 5th PMK Pulmonary & Critical Care Conference จัดในวันที่ 24-25 ส.ค.62 ณ ห้องประชุม 
พล.ท. ผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
งานนี้มีเนื้อหาครอบคลุมโรคที่พบบ่อยทางด้านโรคปอด และการดูแลผูป่วยวิกฤต
 เน้น practical points และ update guidelines เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไปอายุรแพทย์ 
แพทย์เวชบำบัดวิกฤต และบุคลากรการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยด้านนี้

งานประชุมวิชาการ 5th PMK Pulmonary & Critical Care Conference จัดในวันที่ 24-25 ส.ค.62 ณ ห้องประชุม พล.ท. ผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า งานนี้มีเนื้อหาครอบคลุมโรคที่พบบ่อยทางด้านโรคปอด และการดูแลผูป่วยวิกฤต เน้น practical points และ update guidelines เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไปอายุรแพทย์ แพทย์เวชบำบัดวิกฤต และบุคลากรการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยด้านนี้