งานประชุมวิชาการ PMK Cardiology Review จัดในวันที่ 13-14 ก.ค.62

งานประชุมวิชาการ PMK Cardiology Review จัดในวันที่ 13-14 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า งานนี้มีเนื้อหาครอบคลุมโรคที่พบบ่อยทางด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด 
โดยเน้น practical points และ update guidelines เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไปอายุรแพทย์ 
อายุรแพทย์โรคหัวใจและบุคลากรการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยด้านนี้

งานประชุมวิชาการ PMK Cardiology Review จัดในวันที่ 13-14 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า งานนี้มีเนื้อหาครอบคลุมโรคที่พบบ่อยทางด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด โดยเน้น practical points และ update guidelines เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไปอายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและบุคลากรการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยด้านนี้