Workshop ของแผนกโรคผิวหนัง ในงานวันแรกของการประชุมอบรมระยะสั้นครั้งที่ 20 รพ พระมงกุฎเกล้า รีบลงทะเบียนประชุมนะครับ ตาม link https://www.pmkmedicine.com/index.php/seminar/register_online/41

Workshop ของแผนกโรคผิวหนัง ในงานวันแรกของการประชุมอบรมระยะสั้นครั้งที่ 20 รพ พระมงกุฎเกล้า รีบลงทะเบียนประชุมนะครับ ตาม link https://www.pmkmedicine.com/index.php/seminar/register_online/41