การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 21 ปาฐกถา สุจินต์ อุบลวัตร

Extreme Heat Injury” (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10) 
พลเอก นพ. ถนอม สุภาพร

Extreme Heat Injury” (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10) พลเอก นพ. ถนอม สุภาพร