“Emergency Medicine”

วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า