Gi grand round

แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ 
ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และคณาจารย์ กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
Hot topic in Medicine แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ประจำปีการศึกษา 2566

GI GRAND ROUND:
Helicobacter pylori Infection : Current status and Management for Internal Medicine 

Monday 4, December 2023
13:30-15.00 
ห้องประชุมธนรัตน์ บ.ก.อายุรกรรม
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า

#GIPMK
#GIPMKLearning

แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และคณาจารย์ กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมประชุมวิชาการ Hot topic in Medicine แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ประจำปีการศึกษา 2566 GI GRAND ROUND: Helicobacter pylori Infection : Current status and Management for Internal Medicine Monday 4, December 2023 13:30-15.00 ห้องประชุมธนรัตน์ บ.ก.อายุรกรรม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า #GIPMK #GIPMKLearning