การประชุมวิชาการประจำปี 2567 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ + รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.พระมงกุฎเกล้า