รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ในการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 51

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุทธิเกียรติ แสงสุวรรณ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ในการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 51
Abstract

Introduction