แผนก


โรคติดเชื้อ

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
“ผลิตอายุรแพทย์โรคติดเชื้อที่พร้อมด้วยคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม”
โดยฝึกอบรมบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ มีความสามารถในการศึกษาต่อเนื่องด้วยตนเอง 
สามารถให้บริการทางอายุรกรรมตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ บนพื้นฐานการบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม และ
ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีความเอื้ออาทร ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ร่วมปฎิบัติงาน สามารถให้ความรู้ทาง
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อแก่ นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ แพทย์ทุกสาขา บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และประชาชน
ทั่วไป เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเวชบริการ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและสังคมต่อไป อีกทั้งสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับจากหน่วยเหนือ 
สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายของท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจนนโยบายระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อแล้ว อายุรแพทย์โรคติดเชื้อที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีความรู้ ความเป็น
มืออาชีพ ทักษะการสื่อสาร การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ และสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ รวมทั้งคุณสมบัติด้าน
อื่นๆ ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่รู้ข้อจำกัดของตนเอง และมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับ
ตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20201126_122015_5fbf3b0f3924a_upload.pdf

แพทย์ที่ปรึกษา

พ.อ. ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) Ph.D. (Clinical Pharrnacology)

พ.อ. กิตติ ตระกูลฮุน

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

อาจารย์แพทย์

พ.อ. ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

พ.อ.หญิง จันทิมา ตรัยพัฒนกุล

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

พ.ท. ผศ. วศิน วาสิกะสิน

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

พ.ท. วรวงศ์ ชื่นสุวรรณ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

พ.ต. ผศ. วรพงศ์ นาสมทรง

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

พ.ต.ชัชวาล อึ้งธรรมคุณ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)