แผนก


เวชพันธุศาสตร์

Go Genome!

อาจารย์แพทย์

พ.อ.(พ) ผศ. กิตติ บูรณวุฒิ

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ., วว. สาขาอายุรศาสตร์, Diplomate American Board of Medical Genetics (Johns Hopkins School of Medicine)

เจ้าหน้าที่

ร.อ. สุรศักดิ์ ภูมิผล

หัวหน้าเทคนิคการแพทย์

วุฒิการศึกษา :วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์)

น.ส. กนกรัตน์ เพชรรัตน์

นักเทคนิคการแพทย์

วุฒิการศึกษา :วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์)

นาง ฐิติมา เทียมทงค์

นักเทคนิคการแพทย์

วุฒิการศึกษา :วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์)

จ.ส.อ.หญิง กันยภัทร เฟื่องฟู

ผู้ช่วยพยาบาล

วุฒิการศึกษา :ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

น.ส. ณัฐิดา นิราพาธ

ธุรการ

วุฒิการศึกษา :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด