แผนก


โรคไต

แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ท.หญิง รศ. พรรณบุปผา ชูวิเชียร

ที่ปรึกษาอาวุโส

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)

พล.อ. ถนอม สุภาพร

ที่ปรึกษาอาวุโส

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) Certificate, Research Fellow in Carido-Renal Mayo Clinic, USA.

พ.อ. เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์

ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)

พ.อ. อินทรีย์ กาญจนกูล

ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)

พ.อ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

รอง ผอ. สพธ.

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)

พ.อ. รศ. ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์

ผอ. กองอุบัติเหตุ

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) Nephrology Fellowship at Thomas Jefferson University Hospital Philadelphia, Pennsylvania (achieved American Board of Nephrology).

พ.อ. อำนาจ ชัยประเสริฐ

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)

อาจารย์แพทย์

พ.ท. รศ. บัญชา สถิระพจน์

หัวหน้าแผนกโรคไต

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)

พ.ท.หญิง เนาวนิตย์ นาทา

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)

พ.ท. ธีรศักดิ์ ตั้งวงค์เลิศ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)

พญ. พามิลา ทรรศนะวิภาส

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)

นพ. ปรมัตถ์ ธิมาไชย

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

พิชมญฐ์ อินกอง

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ณรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนสิทธิ์

วุฒิการศึกษา :