แผนก


ประสาทวิทยา

แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ต.หญิง จิตถนอม สุวรรณเตมีย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ประสาทวิทยา)

พล.ต. สามารถ นิธินันทน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ประสาทวิทยา) วทม. (ระบาดวิทยาคลินิก)

พล.ต. ดร. โยธิน ชินวลัญช์

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ประสาทวิทยา) Ph.D. (Clinical Pharmacology)

พ.อ. เจษฎา อุดมมงคล

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ประสาทวิทยา)

อาจารย์แพทย์

พ.อ. ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ประสาทวิทยา)

พ.อ.หญิง พาสิริ สิทธินามสุวรรณ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (ประสาทวิทยา)

พ.ท.หญิง ศันสนีย์ แสงวณิช

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ประสาทวิทยา)

พ.อ.หญิง ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ประสาทวิทยา)

พ.ต. ณษฐพจน์ นำผล

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ประสาทวิทยา)