แผนก


โภชนศาสตร์คลินิก

แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ต. ศ. คลินิก อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)

อาจารย์แพทย์

พ.อ.หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (โภชนศาสตร์คลินิก)

พญ. นันทพร เติมพรเลิศ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (โภชนศาสตร์คลินิก)

พ.ต. ภควัต ตั้งจาตุรนต์รัศมี

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (โภชนศาสตร์คลินิก)

พ.ต.หญิง สรัญชยา

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (โภชนศาสตร์คลินิก)