แผนก


มะเร็งวิทยา

อาจารย์แพทย์

พ.อ. ผศ. กสานติ์ สีตลารมณ์

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง

พ.ท. ไนยรัฐ ประสงค์สุข

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง)

พ.ท.หญิง สิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)

พ.ท. ขุนทอง พีชาตะนันท์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง)