แผนก


มูลนิธิกองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า

แพทย์ที่ปรึกษา

พลเอก รศ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

ประธานมูลนิธิ

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์แพทย์

พ.อ.หญิง เพชรา บุญยงสรรค์ชัย

รองประธานมูลนิธิอายุรกรรม

วุฒิการศึกษา :

พ.อ.หญิง จัทราภา ศรีสวัสดิ์

กรรมการและเหรัญญิก

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

กรรมการและเลขานุการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. ผศ. กิตติ บูรณวุฒิ

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. กิตติ ตระกูลฮุน

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. ผศ. กสานต์ สีตลารมณ์

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. ปรีชา เอื้อไรจนอังกูร

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. สมชาย พัฒนอางกุล

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ.หญิง กอบกุล อุณหโชค

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.ท. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

วุฒิการศึกษา :

เจ้าหน้าที่

พ.อ.หญิง สมหมาย จันทรอัมพร

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

นาย ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :