แผนก


มูลนิธิกองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า

แพทย์ที่ปรึกษา

พลเอก รศ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

ประธานมูลนิธิ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ.หญิง เพชรา บุญยงสรรค์ชัย

รองประธานมูลนิธิอายุรกรรม

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์แพทย์

พ.อ. ผศ. กสานต์ สีตลารมณ์

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ อำนาจ ชัยประเสริฐ

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ.เจษฎา อุดมมงคล

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ.หญิง วราภรณ์ ติยานนท์

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ.กฤษณ์ อุปัชฌาย์

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. ผศ. กิตติ บูรณวุฒิ

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. ปรีชา เอื้อไรจนอังกูร

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ.หญิง สิรกานต์เตชะวณิช

กรรมการและเหรัญญิก

วุฒิการศึกษา :

พ.อ.หญิง หัสยา ประสิทธิ์ดำรง

เลขานุการมูลนิธิฯ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. จุลพรรธน์ อินทรศัพท์

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. ณัฐพล สถาวโรดม

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

พ.อ. ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

เจ้าหน้าที่

พ.อ.หญิง สมหมาย จันทรอัมพร

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

นาย ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์

กรรมการ

วุฒิการศึกษา :