แผนก


โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤต

ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจที่มี:

1.  ความรู้ความชำนาญตามมาตรฐานและสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 

2.  มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ สามารถถ่ายทอดความรู้ความชำนาญให้กับผู้อื่นได้  

3.  ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่สังคมและชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพทางระบบการหายใจได้ 

4.  มีการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นมืออาชีพ สื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ 

5.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ บริหารจัดการกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย 

6.  มีความรับผิดชอบ จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ต. อดิศร วงษา

ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. FCCP ว.ว. (อายุรศาสตร์) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคปอด) อ.ว. (เวชบำบัดวิกฤติ) Diplomate of the American Board of Internal Medicine and Subspecialty Board of Pulmonary Medicine and Critical Care Medicine

พ.อ. หญิง เพชรา บัญยงสรรค์ชัย

ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคปอด)

พล.ต. อนันต์ วัฒนธรรม

ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคปอด)

พ.อ. ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์

ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคปอด)

อาจารย์แพทย์

พ.อ. อมรชัย เลิศอมรพงษ์

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคปอด)

พ.ท. ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคปอด)

พ.ท. วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคปอด)

ร.อ.หญิง พรประภา จินดามพร

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ดุจรัตน์ สมบูรณ์วิบูลย์

วุฒิการศึกษา :