แผนก


วิจัย

อาจารย์แพทย์

พ.อ.หญิง พาสิริ สิทธินามสุวรรณ

ประธานวิจัย

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (ประสาทวิทยา)

พ.ท.รศ.ศักรินทร์ จิรพงศธร

เลขานุการ วิจัย

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร)