แผนก


วิจัย

อาจารย์แพทย์

พ.อ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

รอง ผอ. สพธ.

วุฒิการศึกษา :ที่ปรึกษา วุฒิการศึกษา : พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)