แผนก


โรคข้อและรูมาติสซั่ม

แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ท.หญิง พรฑิตา ชัยอำนวย

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

พล.ต.หญิง รศ. ไพจิตต์ อัศวธนบดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

อาจารย์แพทย์

พ.อ.หญิง ร.ศ. สุมาภา ชัยอำนวย

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

พ.อ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

พ.ท. ผศ. รัตตะพล ภัคโชตานนท์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

ร.อ.หญิง พรสวรรค์ เลียวสุธามาศ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

พญ.ธัญวรินทร์ อรุณธนะชัยกุล

อาจารย์แพทย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)