แผนก


พิษวิทยา

อาจารย์แพทย์

พ.อ. ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)