แผนก


โรคหัวใจ

แพทย์ที่ปรึกษา

พล.อ. ประสาท เหล่าถาวร

ที่ปรึกษาอาวุโส

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) Diplomate in Cardiology(London), Certificate Fellow in Cardiology, Emory University

พล.อ. รศ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) Certificate Interventional Cadiology

พล.อ. โสภณ สงวนวงศ์

ประธานศูนย์โรคหัวใจสิรินธร

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) Certificate Heart Transplantation and Intervention Cardiology Mayo Clinic

พล.ท. ผศ. ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

วุฒิการศึกษา :พ.บ.FRCP (C), FACC ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) Diplomate of the American Board of Internal Medicine And Subspecialty Board of Cardiovascular Disease, Certificate El

อาจารย์แพทย์

พ.อ. ปรีชา เอื้อโรจน์อังกูร

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

พ.อ. รศ. นครินทร์ ศันสนยุทธ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) Certificate in Intervention Cadiology Austin & Repatriation Medical Centre, Australia.

พ.อ.หญิง วราภรณ์ ติยานนท์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

พ.อ. ธรณิศ จันทรารัตน์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) Certificate in Cardiology and Electrophysiolgy, United Kingdom

พ.อ.หญิง วีรพร ปิ่นพานิชการ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

พ.ท.หญิง หัสยา ประสิทธิ์ดำรง

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

พ.ต.หญิง ธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

พ.ต. สุภวัฏ รัตนาโภ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ( เกียรตินิยมอันดับ1), อ.ว. อายุรศาสตร์ทั่วไป, The Fellow of the American College of Cardiology (FACC), Diplomate of the American Board of Internal Medicine, Diplomate of the American Board of Cardiovascular Disease, Diplomate of the American Board of interventional Cardiology

ร.ท. ปัณณธร ตั้งกงพานิช

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

ร.ต. จิงโจ้ สายสอาด

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

นพ. ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

วงศ์วริศ อภิจิรวัฑฒ์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :