แผนก


โรคหัวใจ

แพทย์ที่ปรึกษา

พล.อ. ประสาท เหล่าถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) Diplomate in Cardiology(London), Certificate Fellow in Cardiology, Emory University

พล.อ. รศ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) Certificate Interventional Cadiology

พล.อ. โสภณ สงวนวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) Certificate Heart Transplantation and Intervention Cardiology Mayo Clinic

พล.อ. ผศ. ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ.FRCP (C), FACC ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) Diplomate of the American Board of Internal Medicine And Subspecialty Board of Cardiovascular Disease, Certificate El

พ.อ. ปรีชา เอื้อโรจน์อังกูร

ประธานศูนย์โรคหัวใจสิรินธร

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

พล.ต. รศ. นครินทร์ ศันสนยุทธ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) Certificate in Intervention Cadiology Austin & Repatriation Medical Centre, Australia.

อาจารย์แพทย์

พ.อ.หญิง วราภรณ์ ติยานนท์

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

พ.อ. รศ ธรณิศ จันทรารัตน์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) Certificate in Cardiology and Electrophysiolgy, United Kingdom

พ.อ.หญิง วีรพร ปิ่นพานิชการ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

พ.อ.หญิง ผศ หัสยา ประสิทธิ์ดำรง

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

พ.ท.หญิง ธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

พ.ท.ธิปกร ผังเมืองดี

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

ร.อ. ปัณณธร ตั้งกงพานิช

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

ร.อ. จิงโจ้ สายสอาด

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

ร.อ. ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)

พ.ต.หญิง อมรัชต์ คงสมพงษ์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา ::พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)