แผนก


โรคผิวหนัง

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันฝึกอบรม, ให้บริการและวิจัยทางด้านตจวิทยาชั้นนำ

ปรัชญา
คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ วิชาการก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา

พันธกิจ
แผนกผิวหนัง รพ.พระมงกุฎเกล้า มีความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ จัดการฝึกศึกษาอบรมด้านผิวหนังที่มีมาตรฐาน 
เพียบพร้อมทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ 
1. ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
2. ฝึกศึกษาอบรมด้านผิวหนังที่มีมาตรฐาน 
− ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาทั้งในด้านองค์ความรู้และทักษะในการสอน การทาวิจัย 
− สอนให้แพทย์ประจาบ้านมีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาโรคผิวหนัง 
− สอนให้แพทย์ประจาบ้านสามารถเรียนรู้และค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
− สอนให้แพทย์ประจาบ้านสามารถนาความรู้มาวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
− สอนให้แพทย์ประจาบ้านมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น 
− สอนให้แพทย์ประจาบ้านมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย 
− ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 
− ส่งเสริมการทางานเป็นทีม

แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ท. กฤษฎา ดวงอุไร

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ตจวิทยา) Certificate Fellow in Dermatology New York University F.A.A.D

พล.ท.หญิง นุชา เนียมประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ตจวิทยา)

พ.อ.หญิง กอบกุล อุณหโชค

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (ตจวิทยา)

พ.อ. จุลพรรธน์ อินทรศัพท์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (ตจวิทยา)

อาจารย์แพทย์

พ.ท.หญิง ชุติกา ศรีสุทธิยากร

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ตจวิทยา)

พ.ท.หญิง สุพิชญา ไทยวัฒน์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ., ว.ว. อายุรศาสตร์, ว.ว. ตจวิทยา

พ.ต.หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ตจวิทยา)

พ.ท.หญิง ณัฐพร อริยธนสุภรณ์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (ตจวิทยา)

พ.ท. ศุภพัฒน์ เหล่าธีรศิริ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (ตจวิทยา)

พญ. อนรรฆพร ติยวัฒนาโรจน์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ., ว.ว. อายุรศาสตร์, ว.ว. ตจวิทยา