แผนก


โรคต่อมไร้ท่อ

แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ต.หญิง อัมพา สุทธิจำรูญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)

พล.ต.หญิง ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)

พล.ต. สมชาย พัฒนอางกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) Certificate Fellow in Endocrinology, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA.

พล.ต. หญิง รศ. อภัสนี บุญญาวรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)

อาจารย์แพทย์

พ.อ. ณัฐพล สถาวโรดม

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)

พ.ท. ชนปิติ สิริวรรณ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)

พ.ท.หญิง มนาภรณ์ ปายะนันทน์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. วว.(อายุรศาสตร์) วว.(อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)

พ.ท. ปริญญา สมัครการไถ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)