แผนก


ภาควิชาอายุรศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

พ.อ. อำนาจ ชัยประเสริฐ

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

วุฒิการศึกษา :พ.บ., วว. อายุรศาสตร์, วว. อายุรศาสตร์โรคไต

อาจารย์แพทย์

พ.อ.หญิง ผศ. สิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์

รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)

พ.อ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ปี 4

วุฒิการศึกษา :พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

พ.อ. อมรชัย เลิศอมรพงษ์

อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ปี 5

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคปอด) ว.ว. (เวชบำบัดวิกฤติ)

พ.อ. ณัฐพล สถาวโรดม

อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ปี 6

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)

เจ้าหน้าที่

จ.ส.อ. สุนทร ศรีใส

นายสิบเสมียน / แพทย์ประจำบ้าน

วุฒิการศึกษา :

น.ส. อัชชยา คำลุน

พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา :

น.ส. สิริรัตน์ สราญ

พนักงานธุรการชั้น4

วุฒิการศึกษา :

น.ส. เกวลี ฤกษ์ดี

พนังงานธรุการชั้น1

วุฒิการศึกษา :