แผนก

ภาควิชาอายุรศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

พ.อ.(พ) อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

วุฒิการศึกษา :พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)

พันเอก ผศ. กิตติ บูรณวุฒิ

รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

วุฒิการศึกษา :พ.บ.(เกียรตินิยม), วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป, Diplomate American Board of Medical Genetics, Johns Hopkins School of Medicine (USA)

อาจารย์แพทย์

พันเอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ปี 4

วุฒิการศึกษา :พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

พันโท อมรชัย เลิศอมรพงษ์

อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ปี 5

วุฒิการศึกษา :พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคปอด)

พันโท ณัฐพล สถาวโรดม

อาจารย์ผู้ดูแล นพท.ปี 6

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)

เจ้าหน้าที่

จ.ส.อ. สุนทร ศรีใส

นายสิบเสมียน / แพทย์ประจำบ้าน

วุฒิการศึกษา :

น.ส. อัชชยา คำลุน

พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา :

น.ส. สิริรัตน์ สราญ

พนักงานธุรการชั้น4

วุฒิการศึกษา :

น.ส. เกวลี ฤกษ์ดี

พนังงานธรุการชั้น1

วุฒิการศึกษา :