แผนก


โรคทางเดินอาหารและตับ

คลิก Download 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ 
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20200430_163908_5eaa9cbc3cfb7_upload.pdf

คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ 
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20201204_092358_5fc99dbe825aa_upload.pdf

แพทย์ที่ปรึกษา

พ.อ. วานิช ปิยนิรันดร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร)

พ.อ. ธีรนันท์ สรรพจิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร)

อาจารย์แพทย์

พ.อ. กฤษณ์ อุปัชฌาย์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร)

พ.ท. รศ. ศักรินทร์ จิรพงศธร

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร)

พ.ท. คามิน หริณวรรณ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ.วว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป)วว.(อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)

พ.ท. ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ.วว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป)วว.(อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)

พ.ต.หญิง ณัชพร นพเคราะห์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ.วว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) วว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)

อ. กิตติธัช ตันติธนวัฒน์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ.วว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) วว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)