แผนก


โรคผู้สูงอายุ

อาจารย์แพทย์

พ.ท.หญิง นฤตยา วโรทัย

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ., อ.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว.(อายุรศาสตร์โรคไต), อ.ว.(เวชศาสตร์ผู้สุงอายุ), Diplomate of the American Board of Internal Medicine, Diplomate of the American Board of Nephrology, Diplomate of the American Board of Geriatric Medicine