แผนก


โลหิตวิทยา

คลิก Download 
แผนกโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประกาศรับเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 2564
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20210111_121516_5ffbdee49da71_upload.pdf

คุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20210111_121724_5ffbdf6433510_upload.pdf

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20210111_121835_5ffbdfab42759_upload.pdf

พันธกิจของการฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20210111_121913_5ffbdfd108cb3_upload.pdf

หลักฐานประกอบการสมัคร สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20210111_121951_5ffbdff74df8f_upload.pdf

เสรีภาพวิชาการ
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20210222_105550_60332b46d8ba7_upload.pdf

ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20210222_110847_60332e4fdbba3_upload.pdf

แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ท. รศ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์

ที่ปรึกษาอาวุโส

วุฒิการศึกษา :พ.บ., วว. อายุรศาสตร์โรคเลือด

พล.ต.หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์

ผอ. กศ. วพม.

วุฒิการศึกษา :พ.บ., ว.ว. อายุรศาสตร์, ว.ว. อายุรศาสตร์โรคเลือด

พล.ต. รศ. อภิชัย ลีละสิริ

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ., ว.ว. อายุรศาสตร์, ว.ว. อายุรศาสตร์โรคเลือด, อ.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา), บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

พ.อ. รศ. ต้นตนัย นำเบญจพล

ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ., ว.ว. อายุรศาสตร์, ว.ว. อายุรศาสตร์โรคเลือด, อ.ว. (เคมีบำบัด)

อาจารย์แพทย์

พ.ต. กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ., อ.ว. อายุรศาสตร์, ว.ว. อายุรศาสตร์โรคเลือด

พ.ท.หญิง ชลลดา เหล่าเรืองโรจน์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ., วว. อายุรศาสตร์, วว. อายุรศาสตร์โรคเลือด

นพ. รัฐพันธ์ ละมูล

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :ภบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), วว. อายุรศาสตร์, วว. อายุรศาสตร์โรคเลือด

วิทวัส จันทร์ดำเนินพงศ์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ปณชัย ศิลป์สัมฤทธิ์

วุฒิการศึกษา :