ผลการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมรมแพทย์ประจำบ้าน

สามารถตรวจสอบผลการรับของคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่าง ๆ ได้จาก link ด้านล่าง https://drive.google.com/drive/folders/1RgPRm2SaPk8kilVjvfIUnsMrp1HgWJ5J?usp=drive_link

กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า