หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2565