งานวันไตโลก 23 มีนาคม 2560

งาน วันไตโลก 23 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับการ สนับสนุน จาก ผอ. และ รอง ผอ. โรงพยาบาล พี่ๆ พยาบาล น้องนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่มาดูงานที่แผนกโรคไต นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ และเจ้าหน้าที่ หลายฝ่าย มีการให้ความรู้ ทั้งโรคไต อาหารสำหรับ คนไข้โรคไต การให้ความรู้ โรคอ้วน วัดดัชนีมวลกาย วัดองค์ประกอบ ไขมัน และ กล้ามเนื้อ ในร่างกายของ ผู้เข้าร่วมงาน มีการให้ความรู้ โดยแพทย์ พยาบาล และ นักโภชนากร