โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ปี2560

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 18 มีนาคม 2560 พระนครศรีอยุธยา