กองอายุรกรรม รพ.รร.6 รับตรวจ WFME จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2562

ภาพกิจกรรม ทีมงานอายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับตรวจ WFME จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562