การตรวจ SAR ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2562

ภาพกิจกรรม การรับตรวจ SAR ภอย. กศ. วพม. นำทึมรับตรวจโดย พันเอก อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ กศ. วพม.