การแสดงในงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ RCPT 2019 โดย ทีมอายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

อาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมการแสดง ในงานประชุมประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 2019