ประชุมสัมมนาอาจารย์พัฒนาหลักสูตร นักเรียนแพทย? ระหว่ํางวันที่ 17 – 18 สิงหําคม 2562 ณ ห้องประชุม ช.ชฎํา ชั้น 4 โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวํา จว.สมุทรสงคราม