POSTER RESEARCH PRESENTRATION RCPT 2021

ผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กองอายุรกรรม รพ พระมงกุฎเกล้าในงาน RCPT 2021