โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านปี 3

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านปี 3 กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2564