โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านปี 3