อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฎิบัติ ครั้งที่ 21 ช่วงปาฐกถา สุจินต์ อุบลวัตร